Recht om in te zien

  De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Ze hebben het recht om u te vragen welke gegevens u van hen heeft. Ze mogen u ook vragen deze gegevens in te zien. In de AVG (artikel 15) staat dit recht beschreven als ‘recht op inzage’.

  Meer informatie over ons beleid m.b.t. inzage verzoeken:

  1. Waarom u bepaalde gegevens verwerkt.

   • Bij het aanbieden van producten en diensten kunnen wij (persoons)gegevens verwerken van  bezoekers/gebruikers van onze (mobiele) websites, apps, webwinkels en andere diensten, zoals online promoties, evenementen en acties, prijsvragen en loyaltyprogramma’s. Per product/dienst verschilt het of, en zo ja, welke (persoons)gegevens wij daarbij kunnen verwerken.

  2. Welke soorten persoonsgegevens worden er verzamelt?
   • Grofweg zijn er vijf manieren waarop wij (persoons)gegevens (kunnen) verzamelen:

    • Afname/levering van producten (bijvoorbeeld via een aankoop in onze webshop): hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf aan ons hebt verstrekt; zoals naam, adres en woonplaats (ten behoeve van de levering), financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer en/of digitale adres (bijvoorbeeld Bitcoin of Gulden adres) ten behoeve van de betaling, en de kennis dat u van dat specifieke product/dienst gebruik hebt gemaakt (en daar dus kennelijk uw belangstelling naar uitgaat);
    • Het aanmaken van een (Erodino-)account op een (mobiele) website of in een app: hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf bij de aanmaak van de account aan ons verstrekt/waar u ons toegang toe hebt gegeven (bij gebruik van een social login); zoals uw e-mailadres en (gebruikers)naam;
    • Het aanvragen van producten/diensten via onze (mobiele) websites en apps (bijvoorbeeld het aanvragen van een e-mail nieuwsbrief): hierbij wordt informatie verwerkt die u zelf via de website aan ons hebt verstrekt; zoals uw e-mailadres;
    • Gebruik van onze (mobiele) websites en apps: hierbij wordt informatie verwerkt over uw gebruik van die (mobiele) websites en apps, zoals de bezochte pagina’s en websites binnen ons netwerk, de advertenties die daarbij zijn vertoond en de advertenties waarop u hebt geklikt. Uit die informatie zullen wij niet uw mogelijke interesses afleiden;
    • Gebruik van onze apps: hierbij worden (persoons)gegevens verwerkt die u zelf via de app hebt ingevoerd, dan wel informatie waartoe u ons zelf toegang hebt geboden (zoals locatiegegevens).

   • Deze gegevens lopen dus uiteen van persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer (gegevens aan de hand waarvan u direct kan worden geïdentificeerd), tot informatie die weliswaar betrekking heeft op u, maar aan de hand waarvan u niet direct of indirect kunt worden geïdentificeerd. Dit privacy- en cookiebeleid ziet op de wijze waarop wij al deze gegevens behandelen.

    Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden bijvoorbeeld alleen bewaard ten behoeve van de facturering of ten behoeve van het leveren van de gevraagde dienst, terwijl andere gegevens én voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze websites én voor het doen van een gericht aanbod kunnen worden gebruikt. Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

    Profielhouders kunnen hun verwerkte data (deels) downloaden voor eigen of hergebruik. In onze FAQ is beschreven hoe dit te realiseren. Indien er informatie gewenst is die niet beschikbaar is in het te downloaden bestand kan hiervoor een verzoek worden ingediend via het contact formulier.

  3. Aan welke organisaties geven wij persoonsgegevens door?
    
   • Wij delen geen persoonsgegevens met derde partijen (een natuurlijke persoon of organisatie) ten behoeve van bijvoorbeeld commeriele- en/of marketingsdoeleinden. Alle persoonsgegevens blijven in beheer van Mediakey zolang u gebruikt maakt van onze producten en/of dienst(en) tot het moment dat de persoonsgegevens van onze servers wordt verwijderd. In speciale gevallen kunnen wij, zonder uw toestemming daartoe, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen.

    Hoe werkt dat?
    Helaas worden onze diensten soms misbruikt. Bijvoorbeeld door een forum of berichtensysteem te gebruiken om iemand anders ernstig te beledigen of ten onrechte te beschuldigen van strafbare feiten. Als aan de hand van de gebruikersnaam of de omstandigheden niet al duidelijk wordt wie verantwoordelijk is voor deze uitlatingen, gebeurt het soms dat ons in het kader van een opsporingsonderzoek om nadere informatie wordt gevraagd, zoals het e-mailadres of het IP-adres dat is gebruikt bij het aanmaken van het account dat is gebruikt om de uitlatingen te doen. Als zo’n verzoek voldoet aan artikel 126n e.v. Sv verlenen wij daaraan onze medewerking.


    Ook kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van ons aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) uw persoonsgegevens alleen zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. Deze bewerkers zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.
    Voorbeeld: De levering van producten uit onze webshop verzorgen wij bijvoorbeeld niet zelf, maar hebben wij uitbesteed. Voor de adressering leveren wij deze derde de adresgegevens van de abonnees. Tot slot kunnen we bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet worden geïdentificeerd

  4. Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens?

   • Alle persoonsgegevens worden bewaart zolang u gebruikt maakt van onze producten en/of dienst(en) tot het moment dat de persoonsgegevens van onze servers wordt verwijderd hetzij door u zelf of door een beheerder van Erodino.

    Het bewaren van persoonsgegevens in backups
    Iedere dag wordt 1x een volledige backup gemaakt van het platform van Erodino (website + database met daarin de persoonsgegevens). Deze backup wordt op een aparte server opgeslagen die niet verbonden is met het internet om te waarborgen dat de backup bestanden veilig worden bewaart. Backup bestanden worden maximaal 5 dagen opgeslagen en daarna automatisch permanent van de server verwijderd. Dit houdt in dat indien jou persoongegevens zijn verwijderd (bijvoorbeeld omdat je zelf je profiel hebt verwijderd), deze nog maximaal 5 dagen bewaart blijft in onze backup bestanden. Op dag 6 zijn dus je volledige persoongegevens definitief verwijderd.

    Uitzondering
    De persoonsgegevens van mensen die in overtreding zijn (of zijn geweest) met het beleid van Erodino zoals vast gelegd in onze algemene voorwaarden vormen een uitzondering als het gaat om de bewaartermijn. In sommige gevallen zijn wij op basis van de wet gehouden bepaalde gegevens te blijven bewaren (bijvoorbeeld: fiscale wetgeving of bij het overhandigen van data in rechtzaken).

  5. Welke privacyrechten heb je bij een bezoek aan Erodino.nl?

   • Het recht om persoonsgegevens te wijzigen, aanvullen of te wissen

    Iedereen met een geregistreerd profiel op Erodino kan zelf persoonsgegevens aanpassen/wijzigen of wissen in je eigen profiel. Indien het niet lukt om een profiel te wijzigen kan er een verzoek worden ingedient via info@mediakey.nl. Na goedkeuring zal een beheerder van Erodino deze aanpassen.

   • Kan ik vragen om minder persoonsgegevens te verwerken?

    Iedereen met een geregistreerd profiel op Erodino kan zelf minder persoonsgegevens opgeven. Sommige persoonsgegevens zijn verplicht om gebruikt te kunnen maken van Erodino.nl. Zo hebben wij bijvoorbeeld je emailadres nodig om een validatie link te kunnen sturen om jou account te kunnen activeren. Je kunt je emailadres daarom niet verwijderen, wel bestaat er de mogelijkheid om deze te wijzigen.

   • Kan ik bezwaar maken omdat jullie persoonsgegevens verwerken?

    Iedereen met een geregistreerd profiel op Erodino kan bezwaar maken tegen het feit dat wij persoongegevens verwerken. Niet elk verzoek zal worden gehonoreerd. Een verzoek dat ziet op persoonsgegevens die niet (alleen) betrekking hebben op u zal worden geweigerd. De Wet bescherming persoonsgegevens bepaalt daarnaast dat u het recht hebt om feitelijke onjuistheden te (laten) herstellen. Een verzoek om gegevens aan te passen waaruit niet volgt dat de gegevens feitelijk onjuist waren, of niet volgt dat de gevraagde wijziging de gegevens feitelijk juist maakt zal dus niet worden gehonoreerd. Ook niet elk verzoek tot verwijdering van gegevens zullen wij volledig honoreren. In sommige gevallen zijn wij op basis van de wet gehouden bepaalde gegevens te blijven bewaren. Bezwaarschriften dienen schriftelijk, te voorzien van naam en adres gegevens, ondertekend, te worden ingescand en als .pdf bestand te worden gestuurd naar info@mediakey.nl. Binnen 5 werkdagen zullen wij een reactie retourneren.

  6. Kan/mag ik een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens?

   • Iedereen met een geregistreerd profiel op Erodino is vrij om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  Delen
  0% leden markeerde deze FAQ nuttig. Vind jij deze ook nuttig?

  Ja Nee

  Soortgelijke FAQ

 • Recht op rectificatie

Erodino.nl © 2016-2018

Vulnerability Scanner DMCA.com Protection Status