Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van Erodino.nl ga je automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden (en gelden voor de complete website inclusief gebruik van de beschikbare mobiele APP's waaronder RexChat).

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Erodino: de ondernemer die de in artikel 1.1 omschreven dienstverlening aanbiedt of het platform zoals omschreven bij Website.
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst voor een betaald of onbetaald Lidmaatschap aangaat met Erodino.
 • Deelnemers: de andere Consumenten die een overeenkomst hebben gesloten met Erodino.
 • Website: het online platform waar de in artikel 1.1. omschreven dienstverlening plaatsvindt.
 • Lidmaatschap: de overeenkomst tussen Erodino en een Consument die strekt tot het afnemen van de in artikel 1.1 omschreven dienstverlening, al dan niet tegen betaling van Lidmaatschapsgeld.
 • Thuiswinkelvoorwaarden: de algemene voorwaarden van Thuiswinkel.org.
 • Privacyvoorwaarden: de voorwaarden van Erodino met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 

Artikel 1.0 – Algemeen / Dienstverlening

 1. Erodino is een online sociaal netwerk waar liefhebbers van seksuele spanning elkaar ontmoeten, ontdekken en hiervan genieten. Middels eens modern platform biedt Erodino de consument de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen en/of hun interesses te delen.
 2. Aan het gebruik van deze Website kan geen enkel recht worden ontleend
 3. Op de Website kan aanstootgevende content worden aangeboden en is daarom alleen toegankelijk voor personen van 18 jaar of ouder.
 4. Hoewel Erodino geen Dating website is geeft Erodino geen garantie op success of op een relatie
 5. Erodino is transparant over de dienstverlening die ze aanbiedt. Ze geeft vóór het aangaan van het Lidmaatschap duidelijke voorlichting over de tarieven, de automatische verlenging van het lidmaatschap, de voorwaarden en de mogelijkheden van de Website zodat de Consument een goede inschatting kan maken van het aanbod.
 6. Erodino kan aanvullende eisen stellen aan Consumenten die van de dienstverlening gebruik willen maken. Denk aan: eisen voor de minimale leeftijd, geslacht, relatie keuze, fetisjisme, etc. Deze eisen worden op de Website vóór het aangaan van het Lidmaatschap duidelijk vermeld. De aanvullende eisen worden alleen gesteld om de doelgroep van Erodino af te bakenen en de kans op succes, een date of een match, te vergroten.
 7. De Consument kan een profiel registreren op Erodino. Deze wordt gekoppeld aan de door door de Consument opgegeven persoonlijke informatie. De Consument gaat automatisch akkoord met het ontvangen de nieuws brief van Erodino die periodiek kan worden verstuurd. Indien de Consument deze niet wenst te ontvangen kan dit uitgeschakeld worden via het profiel van de Consument.
 8. De voertaal op Erodino is Nederlands of Engels. De beheerders van Erodino hebben het recht om reacties/profielen, etc die in een andere taal gevoerd worden te verwijderen zonder verdere opgaaf van redenen.
 9. Misleidende links (met als doel verspreiding van spam of malware) zijn niet toegestaan op Erodino.
 10. Vrijheid van meningsuiting is toegestaan op Erodino zonder anderen te beledigen.
 11. Erodino is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van Deelnemers tijdens bijvoorbeeld een persoonlijke afspraak in aansluiting op kennismaking via de Website.

Artikel 1.1 – Beschikbaarheid Dienstverlening

 1. Erodino spant zich in om de dienstverlening aan Consumenten zonder storingen te laten verlopen. Erodino kan niet instaan voor continue beschikbaarheid van de diensten.
 2. Als er onderhoud aan de Website wordt verricht dan zal Erodino dit zoveel mogelijk vooraf aankondigen en de overlast hiervan zoveel mogelijk beperken.
 3. Erodino behoud zich het recht om de dienstverlening aan te passen of te beëindigen zonder opgaaf van reden aan de Consument of Deelnemers.

Artikel 1.2 – Aansprakelijkheid

 1. Erodino is tegenover Consumenten niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming.
 2. Erodino is tegenover de Consument niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een schil tussen Consumenten onderling onstaan via Erodino
 3. Erodino is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de beslissing zoals beschreven in Artikel 1.1 lid 1 en 3
 4. De Consument is tegenover Erodino aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door de Consument in de nakoming, bijvoorbeeld als gevolg van overtreding van artikel 1.3, tenzij deze tekortkoming niet aan de Consument kan worden toegerekend.

Artikel 1.3 – Gedrag van Consumenten

1. Het is de Consument niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is hem bijvoorbeeld verboden om:

 • bedreigende taal te gebruiken naar Deelnemers of naar Erodino;
 • onrechtmatige teksten, beeld- en/of geluidmateriaal te plaatsen;
 • teksten of beeld- en/of geluidsmateriaal te plaatsen dat inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

2. Het is de consument bovendien niet toegestaan om:

 • andere deelnemers te pesten/bedreigen of chanteren
 • contact op te nemen met andere deelnemers en deze uit te nodigen om via een andere website verder het contact te onderhouden (zie ook de spam regels verderop in dit hoofdstuk)
 • veelvuldig andere deelnemers benaderen voor het leggen van contacten
 • onwaarheden in het profiel te vermelden;
 • meerdere profielen per persoon in te vullen;
 • commerciële informatie te verspreiden;
 • schade of hinder aan andere Deelnemers of Erodino toe te brengen;
 • racistische of aanstootgevende uitingen te doen;
 • informatie op een profiel van een andere gebruiker op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende Deelnemer;
 • inloggegevens aan derden te geven, deze zijn strikt persoonlijk;
 • te handelen (verkopen/inkopen/doorverkopen/aanbieden) in verboden en/of verdovende middelen/diensten van welke aard dan ook (middelen en/of diensten die door de Nederlandse wet zijn verboden of door de overheid zijn of worden gereguleerd);
 • beeldmateriaal (afbeeldingen of video's) en/of tekst te plaatsen van of over minderjarige personen (jonger dan 18 jaar) van welke aard dan ook
 • actief veelvuldig reclame te maken voor andere websites op of via Erodino. Spammers worden direct van de Website verwijderd en krijgen een ban. Spam versturen in Nederland is verboden (een boete kan oplopen tot maximaal € 450.000!), indien nodig zal Erodino spammers rapporteren bij https://www.spamklacht.nl). Meer informatie over reclame en URL's plaatsen, zie Artikel 5 van dit regelement.

3. Als een Consument handelt in strijd met het gestelde artikel 1.3 lid 1 of 2 kan Erodino het Lidmaatschap van de Consument opzeggen en zijn profiel direct aanpassen, blokkeren of verwijderen en maken een melding bij de daarvoor bevoegde (overheids-) instanties indien de situatie zich daarvoor dient. Erodino stelt de Consument op de hoogte van de blokkade of verwijdering onder vermelding van de reden. Meldingen over kinderporno worden direct gerapporteerd aan meldpunt kinderporno en de Politie.

4. De Consument accepteert dat Erodino als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem aangeleverde gegevens en gedrag kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van artikel 1.3 lid 1 en 2.

Artikel 1.4 - Algemene regels erotische content

1. Het is toegestaan om erotische content te plaatsen op Erodino mits deze binnen het kader vallen van legale content en activiteiten welke niet zijn verboden door de Nederlandse overheid.

2. De volgende zaken zijn de Consument ten strengste verboden op Erodino te plaatsen of aan te bieden:

 • iedere vorm, uitingen of het aanbieden van dierenseks is niet toegestaan;
 • iedere vorm, uitingen of het aanbieden van seks met minderjarigen (onder de 18) is niet toegestaan;
 • iedere vorm, uitingen of het aanbieden van extreme content (b.v. urine/ontlasting of andere extreme vormen van Fetisjisme) is beperkt toegestaan en mag alleen geplaatst worden in de door Erodino aangemaakte vaste locaties op de Website (te denken aan gesloten groepen en/of forums) als hiertoe een verzoek is ingediend via de contactpagina of bij een beheerder van Erodino. De beheerders van Erodino zijn gemachtigd om content zoals vernoemd in deze regel te verwijderen zonder verdere opgaaf van reden indien deze buiten vaste locaties worden geplaatst. Dit kan reden zijn voor een ban.

Artikel 2.0 – Profielen

De Consument is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het profiel. Misbruik maken (op wat voor manier dan ook) van het profiel wordt niet getolereerd en is daarom niet toegestaan. De Consument wordt veracht zich aan de volgende regels te houden:

 • de Consument mag alleen één profiel voor zichzelf aanmaken en beheren. Dit betekent dat het niet is toegestaan een profiel aan te maken voor een ander;
 • stellen, Max. 2 personen in een (lat-) relatie mogen wel gezamelijk een profiel hebben;
 • het geautomatiseerd onderhouden van een profiel is niet toegestaan;
 • alleen profielen gemaakt en onderhouden in de Nederlandse taal zijn toegestaan;
 • alles wat de snelheid, bereikbaarheid of de sfeer op Erodino nadelig beïnvloedt is ten strengste verboden en kan resulteren in een ban of kan een reden zijn om een profiel te verwijderen;
 • Een Consument kan het profiel volledig verwijderen via de profiel instellingen. Na het verwijderen van het profiel zijn alle gegevens definitief verwijderd, het is daarna niet meer mogelijk om het profiel te heractiveren of te herstellen.

Artikel 3.0 – Klachten over deelnemers; misleiding

 1. Als Erodino een klacht ontvangt over een Deelnemer, onderzoekt hij deze klacht en neemt hij zonodig gepaste maatregelen. Erodino spant zich in om profielen van Consumenten die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere Deelnemers te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.
 2. In afwijking op artikel 14 van de Thuiswinkelvoorwaarden zal Erodino binnen 5 werkdagen inhoudelijk op een ingediende klacht antwoorden.
 3. Erodino spant zich in om Consumenten te wijzen op mogelijke misleiding door Deelnemers op Erodino. Op de Website zelf wordt gewezen naar de mogelijkheid om het profiel van de Deelnemers te laten verifiëren.

Artikel 4.0 – Bescherming persoonsgegevens

 1. Op het gebruik van Erodino zijn de Privacyvoorwaarden van Erodino van toepassing. Hierin staat beschreven op welke wijze de persoonsgegevens van de Consument worden verwerkt. Erodino houdt zich hierbij aan de wettelijke regels met betrekking tot bescherming van privacy en de cookie-wetgeving.
 2. Als er bij Erodino een redelijk vermoeden bestaat van overtreding van de regels in artikel 1.3 lid 1 en 2 en andere Deelnemers ondervinden hiervan (mogelijk) schade of hinder dan is Erodino gerechtigd om kennis te nemen van de via Erodino tussen Deelnemers uitgewisselde gegevens.

Artikel 5.0 - Reclame

 1. Reclame aangeboden door bedrijven of promotors voor diensten of producten op de Website is niet toegestaan. Voor commercieel adverteren kan contact opgenomen worden middels het contact formulier op de Website of via een beheerder van Erodino. Overige voorwaarden met betrekking tot het adverteren op Erodino zijn te vinden in Artikel 10.0 van dit regelement.
 2. Het plaatsen van links (URLs) naar andere websites op Erodino is toegestaan mits deze niet als overduidelijk doel hebben ter promotie van commerciële doeleinden en mogen niet veelvuldig op de tijdlijn worden geplaatst. Er geldt een uitzondering voor geverifieerde Deelnemers; deze mogen maximaal 1 URL, verwezen naar een eigen website per dag op de tijdlijn plaatsen (en delen). Er mogen geen links via priveberichten naar andere Deelnemers worden gestuurd (ook niet door geverifieerde leden). De beheerders van Erodino zijn bevoegd om links te verwijderen zonder opgaaf van redenen. Bij overtredingen wordt een Deelnemer hierop aangesproken en bij herhaling van overtredingen volgt een blokkade van het account.

Artikel 6.0 - Rechten van admins/beheerder en moderators

Beheerders en Moderators van Erodino hebben de bevoegdheid om te bepalen of informatie of profielen ongepast zijn en hebben de mogelijkheid om informatie en profielen te blokkeren of te verwijderen. Mocht het zover komen dat een profiel wordt geblokkeerd of verwijderd dan ontvangt de Consument een mailtje waarin wordt vermeld welke regels er zijn overtreden. Beheerders en moderators hebben het recht in bijzondere omstandigheden dit mailtje achterwege te laten.

Artikel 7.0 - Auteurs- en beeldrecht

De afbeeldingen en filmpjes die vrijwillig zijn ge-upload door de Consument zijn en blijven eigendom van de profiel houder. Erodino kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventueel onrechtmatig gebruik van beeldrecht. Het is niet toegestaan om een profiel foto te gebruiken van bekende (inter-) nationale personen. Indien er wordt geconstateerd dat er onrechtmatig van een afbeelding of filmpje gebruik wordt gemaakt, dan zal Erodino haar medewerking verlenen om de afbeelding te verwijderen als hier een verzoek voor wordt ingediend via de contact pagina of indien een lid is gerapporteerd aan een beheerder van Erodino via de daarvoor beschikbare functie.

Artikel 8.0 - Evenementen

Het aanmelden van evenementen is niet uitsluitend voorbehouden aan de organisator van het desbetreffende evenement. Erodino is een online community gemaakt voor en door leden. Iedereen is vrij om een evenement in de agenda aan te melden. Informatie over een evenement is vrij te verkrijgen op het internet. Mocht er onverhoopt foutieve informatie in de agenda staan, dan wordt dit aangepast als hiervoor een verzoek wordt ingediend via een beheerder van Erodino of via de contact pagina .

Artikel 9.0 - Chatbox (RexChat) Algemeen

 1. Erodino behoud zich het recht berichten te verwijderen en/of aan te passen wanneer deze niet voldoen aan de wet, het beleid van de website of als deze tegen algemene (fatsoen)normen en waarden ingaan
 2. Erodino kan niet aansprakelijk worden gesteld voor uitspraken gedaan door bezoekers in de ChatBox.

Artikel 9.1 - Chatbox (RexChat) aanvullende voorwaarden

Het is verboden om hetzij via de Chatbox of Mobiele Apps:

 • Ongewenste website links, afbeeldingen of filmpjes te plaatsen in de chatbox;
 • Iemand uit te schelden of te pesten;
 • Reclame te maken voor eigen of commerciele doeleinden;
 • Een valse identiteit aan te nemen;
 • Racistische opmerkingen te plaatsen in de Chatbox;
 • Te flooden/spammen. (chat overspoelen met veel berichten in een korte tijd);
 • Het delen of vragen van persoonlijke gegevens. (E-mail adressen, tel. nummers, etc.);
 • Informatie te verspreiden die in strijd is met auteursrechten.

Artikel 10.0 - Advertenties plaatsen

Consumenten van Erodino kunnen advertenties of oproepjes plaatsen in de verschillende beschikbare groepen of op de tijdlijn en dienen hierbij de volgende regels in acht te nemen:

Bij het plaatsen van een advertentie gaat de Consument automatisch akkoord met dit reglement;

 1. Geplaatste advertenties worden gekoppeld aan het profiel van de Consument en zijn standaard zichtbaar voor iedereen. De Consument kan de zichtbaarheid wijzigen bij de privacy instellingen op zijn, haar of hun Profiel
 2. Een beheerder van Erodino is gemachtigd om advertenties zonder opgaaf van redenen te verwijderen
 3. Erodino kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud van geplaatste advertenties. Ongepaste advertenties kunnen verwijderd door een beheerder van Erodino zonder opgaaf van redenen of nadat hier een verzoek voor is ingediend door een Deelnemer via de contact pagina
 4. Voor advertenties in de groepen geldt: Er mag maximaal 1 advertentie per Categorie/Rubriek geplaatst worden
 5. Advertenties dienen duidelijk voorzien te worden van informatieve tekst, onduidelijke of te korte advertenties kunnen worden verwijderd
 6. Advertenties in hoofdletters zijn niet toegestaan en kunnen worden verwijderd
 7. Commercieel adverteren (zowel door Consumenten hetzij door bedrijven) met een overduidelijk doel om inkomsten te genereren is niet toegestaan (zoals links naar betaalde webcam, telefoon of SMS diensten, 090x-, 084-, 087-, 066 nummers). Een vermelding in de Erogids is wel toegestaan (zie Artikel 11.0)
 8. Advertenties door zelfstandige sekswerkers zijn niet toegestaan (prostitutie en escort bezoek, etc.)

Art. 11.0 - Erogids

Consumenten van Erodino kunnen bedrijven toevoegen aan de Erogids. Een consument hoeft geen eigenaar te zijn van het bedrijf. Andere deelnemers van Erodino kunnen een bedrijf claimen indien men de rechtmatige eigenaar is. Na een positieve verificatie door een beheerder van Erodino zal de bedrijfspagina worden toegekend aan de claimant.

Er mogen alleen bedrijven worden toegevoegd die actief zijn in of rondom de Erotische sector. Erodino bepaald welke bedrijven toegelaten worden aan de Erogids en kan een verzoek afkeuren zonder opgaaf van reden. Een bedrijf moet minimaal aan de volgende eisen voldoen om te worden toegelaten:

 • In bezit zijn van een geldig Nederlands KVK nummer
 • Duidelijke website
 • E-mailadres en telefoonnummer moet bekend zijn
 • Duidelijk omschrijving van de activiteiten van het bedrijf
 • Bij een fysieke winkel vermelding van het adres en openingstijden

De volgende bedrijven zijn niet toegestaan in de Erogids:

 • Promotors, tussenhandelaren of z.g.n. "affiliates"
 • Webcam sites
 • Telemarketing (producten of diensten per telefoon of SMS)

Art 12.0 - Overige voorwaarden

Erodino hanteert een ZERO TOLARANCE beleid als het gaat om fake profielen, chantage, pesten, illegale handel, sex met minderjarigen, etc. Als Erodino een verzoek ontvangt waaruit blijkt dat een Deelnemer van erodino.nl de regels overtreedt of misbruik maakt van onze dienst of de beheerders van Erodino hebben een vermoeden dat zulke ongewenste praktijken plaatsvindt op Erodino dan verleent Erodino informatie aan politie, justitie of andere bevoegde instanties in het kader van het onderzoek. Erodino zal nooit zomaar informatie verstrekken aan de Consument.


Erodino kan op ieder moment dit reglement wijzigen zonder opgaaf van redenen aan de Consument.
Een schriftelijk exemplaar van dit regelement is op verzoek verkrijgbaar.
(laatste wijziging: 30-06-2017)

 


Erodino.nl © 2016-2018

Vulnerability Scanner DMCA.com Protection Status